[fusion_title size=”2″ content_align=”left” style_type=”underline dotted” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]Algemene voorwaarden evenement Zoovaria en Uilen- en Dierenpark De Paay[/fusion_title][fusion_text]

Zoovaria organiseert een evenement in een park waar je dichtbij dieren kan komen. Daarom is het voor uw eigen veiligheid en voor die van anderen van het grootste belang dat u zich stipt aan onze algemene voorwaarden parkbezoek houdt. Deze voorwaarden zijn te vinden aan de kassa van het park .
Daarnaast heeft zoovaria zelf nog enkele andere voorwaarden:

Algemeen

 • Wij willen het mooie park mooi houden. Blijft u daarom op de aangewezen wandelpaden en looproutes tenzij sprake is van begeleiding door een medewerker Uilen- en Dierenpark de Paay of Zoovaria.
 • Ga netjes en zorgvuldig om met de voorzieningen van het park.
 • Deponeer altijd uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Aan jongeren beneden 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • In het park geldt een algemeen rookverbod in de gebouwen.
 • Het is niet toegestaan om verdovende en alcoholische middelen, gevaarlijke stoffen en/of gevaarlijke voorwerpen of wapens mee te nemen.
 • Aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan eigendommen van het dierenpark mee naar huis te nemen. Bij diefstal wordt altijd de politie ingeschakeld.
 • Ongewenste intimiteiten en/of ongewenst gedrag, evenals gebruik van fysiek en/of verbaal geweld jegens andere gasten of medewerkers zijn niet toegestaan.
 • Nuttig consumpties op de daartoe aangewezen plaatsen (horecalocaties, picknickbankjes, pleisterplaatsen).

Kleding en schoeisel

 • Wij verwachten van u dat u kleding draagt die past bij het karakter van Het evenement.  De toegang tot het park kan worden geweigerd indien uw kleding of uitstraling het familiare karakter van Uilen- en dierenpark De Paay en/of Zoovaria schaadt.
 • Het is niet toegestaan zich met ontbloot bovenlijf in het park te begeven.
 • Tijdens de activiteiten is het raadzaam om kleding te dragen die vies en nat mag worden.
 • Tijdens de activiteit is het noodzakelijk om goede stevige GESLOTEN schoenen of laarzen te dragen!

Entree

 • Het is niet toegestaan zich op het terrein van Uilen- en dierenpark de Paay te bevinden zonder een geldig toegangsbewijs. (Het toegezonden bewijs is pas geldig na betaling aan de kassa!)
 • Het toegangsbewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het park.
 • Kinderen onder de 12 jaar dienen onder begeleiding het park te bezoeken.
 • Op elk toegangsbewijs wordt toegangscontrole toegepast, het toegangsbewijs moet op verzoek aan een medewerker worden getoond. Legitimatie is verplicht indien daar door één van onze medewerkers naar wordt gevraagd.

Veiligheid

 • Het is vanwege de veiligheid en welzijn van onze dieren niet toegestaan om onze dieren te voeren, op te hitsen, te doen schrikken en/of te laten ontsnappen.
 • Het is vanwege uw veiligheid en welzijn van onze dieren niet toegestaan om voorwerpen in, door of over de omheining van dierverblijven te gooien, steken en/of achter te laten.
 • Het is vanwege uw veiligheid en welzijn van de dieren niet toegestaan om op en/of over omheiningen van dierverblijven te klimmen.
 • Plaats uzelf en/of uw kinderen voor hun veiligheid en dat van u nooit op een rand, hekje of afscheiding bij de dierverblijven of attractie.
 • Situaties die tot letsel, schade of andere gevaarlijke situaties kunnen leiden, dienen op de dag van uw bezoek aan één van de medewerkers van Uilen- en dierenpark De Paay gemeld te worden.
 • De activiteiten van deze dagen geschiedden geheel op eigen risico! Zowel Uilen- en dierenpark De Paay als Zoovaria zijn niet verantwoordelijk voor evtentueel letsel, schade aan uw eigendommen en schade aan derden.

Huisdieren

 • Meenemen van huisdieren, uitgezonderd hulphonden die zichtbaar in functie zijn, is vanwege mogelijk overbrengen van infecties en het eventueel veroorzaken van schrikreacties bij onze dieren niet toegestaan.

Voertuigen

 • Het is niet toegestaan om met (loop)fietsen, skeelers, steps, skateboards danwel andere voertuigen het park te betreden. Dit geldt uiteraard niet voor rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens.

Begeleiding groepen

 • Alle ouders en begeleiders van kinderen, groepen en / of schoolklassen dragen de verantwoording voor diegenen die onder hun leiding het park bezoeken.

Fotografie, film, muziek en WiFi

 • Zakelijk gebruik van foto- video- en andere opnameapparatuur (publicatie) is niet toegestaan, tenzij Uilen/ en dierenpark de Paay en Zoovaria daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en of artikelen op het voorterrein of in het park is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan.
 • Het gebruik maken van muziekinstallaties, radio’s en dergelijke is vanwege geluidsoverlast niet toegestaan.
 • Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Uilen- en dierenpark De Paay en Zoovaria zich de rechten en bevoegdheden voor die Uilen- en dierenpark De Paay en Zoovaria toekomen op grond van de Auteurswet, Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en de overige wetten en regelingen betreffende intellectueel eigendom.

U betreedt het park en maakt gebruik van onze voorzieningen en attracties op eigen risico. Uilen- en dierenpark De Paay en Zoovaria zijn niet aansprakelijk voor eventueel letsel, diefstal, beschadiging en/of het zoekraken van uw eigendommen tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Uilen- en dierenpark De Paay en Zoovaria of één van onze medewerkers.

Bij het niet naleven van één of meerdere van bovenstaande parkregels zijn onze medewerkers bevoegd om de gast te verwijderen en/of een toegangsverbod op te leggen zonder dat er recht ontstaat op restitutie van entreegelden. Eventuele veroorzaakte schade wordt altijd verhaald op de verantwoordelijke ouders, verzorgers en/of begeleiders.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

[/fusion_text]